Vår miljöpolicy

Borås Elnät AB är genom koncernen Borås Stadshus AB ett av Borås Stad helägt kommunalt bolag. Bolagets uppdrag är att säkerställa infrastrukturen för el- och kommunikationsnätet i Borås Stad.

Företagets miljöarbete

Vårt miljöengagemang grundas på vår strävan att minska Borås Elnäts miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera föroreningar från verksamheten.

Fokus inom miljöarbetet ligger på att:

  • göra materialval som är resursmässigt besparande
  • välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor
  • förbättra hanteringen av farligt avfall.

För Borås Elnäts del innebär detta att företaget:

  • följer alla lagar och andra krav som ställs på verksamheten från myndigheter, ägare, kunder och samarbetspartner.
  • följer och aktivt bidrar till den kunskapsutveckling som sker inom el- och kommunikationsområdet.
  • aktivt och systematiskt planerar, genomför, kontrollerar och följer upp miljöarbetet.
  • utbildar, informerar och stimulerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.